โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
เบอร์โทรศัพท์ 0986081036
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายพชร อาจวิชัย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพงศ์พรรณี ไตรยวงค์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิตยา บุรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ อาจวิชัย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล สุดหล้า
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาประธานสภานักรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ กาละนาน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5