โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางธวัชชัย ปัททุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0645083553
อีเมล์ : ta_watchai2509@hotmail.com